czcionka: A- A+
kontrast: A A A
Dziś jest
piątek, 29 września 2023

Projekty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie została beneficjentem programu wieloletniego: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w zakresie Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie

Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie realizuje projekt pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie” w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.07.01.00-06-0126/16-00z dnia 3.08.2017 r.

Celem głównym projektu jest: Podniesienie dostępności i atrakcyjności wydarzeń kulturalnych organizowanych w GOK w Kłoczewie dla podtrzymania aktywności społeczności lokalnej w obszarze kultury. Dostęp do wysokiej jakości infrastruktury kultury dla wszystkich zainteresowanych, w tym grup marginalizowanych np. osoby niepełnosprawne, pozwoli osiągnąć znaczne korzyści społeczno-gospodarcze.

Przedmiotem projektu są prace modernizacyjne prowadzone w budynku GOK w Kłoczewie. Celem inwestycji jest modernizacja budynku pod względem funkcjonalnym i architektoniczno-budowlanym, a w szczególności powiększenie sali widowiskowej o powierzchnię dawnej projektorni, modernizacja korytarza, pomieszczeń biblioteki, pracowni plastycznej, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, bhp, oraz innymi przepisami i normami budowlanymi. Zaplanowane zadania polegają na przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych od prac demontażowych poprzez roboty konstrukcyjne, remont sufitów, ścian oraz wymianę okładzin ściennych, wymianę stolarki drzwiowej, foteli, wykonanie nowych podłóg, posadzek, roboty sanitarne, w tym montaż wentylacji, wymianę instalacji elektrycznej. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie m.in.: Kurtyny, nagłośnienie, oświetlenie sceny, multimedialna tablica informacyjna, zestaw multimedialny (tablica, projektor, okablowanie), meble, pianino cyfrowe i gablota informacyjna.


Termin realizacji projektu:
 28.02.2018 r.

Wartość projektu: 447 654,12 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 348 739,94 zł

Ekologiczny Ogród Dydaktyczny

KRONIKA WYDARZEŃ

Skip to content